Studier

Deltakelse
ønsket!
Studie om behandling av akutt appendisitt

Denne studien utgår fra Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Nederland og undersøker behandlingen av kompleks akutt appendisitt. Les mer om studien og delta i spørreskjema undersøkelsen her

ALASCCA studien

En randomisert dobbeltblind placebokontrollert studie med ASA- behandling hos pasienter med kolorektal kreft (stage II) med mutasjoner i PI3K-cellsignalering.

Studien koordineres fra Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige og den svenske tittelen "Adjuvant Låg dos ASA vid Colorektal Cancer" står bak forkortelsen ALASCCA, les mer her.

Prosjektleder i Norge er Tom Øresland, Akershus Universitetssykehus.

COLOFOL studien

En studie som skal kartlegge fordeler og ulemper ved hyppig versus mindre hyppig hospitalskontroll etter operasjon for kolorektal kreft. Les mer.  

Watch and wait - ved komplett klinisk respons etter neoadjuvant stråling for endetarmskreft

Standardbehandling ved endetarmskreft er operasjon. Omtrent 40 % får strålebehandling før operasjonen. Hos 10-20 % av disse, går svulsten helt tilbake etter strålebehandling. Studier viser at flertallet av disse pasientene kan observeres uten at svulsten kommer tilbake, mens ca. 30 % får gjenvekst.

Studien er en nasjonal prospektiv kohortstudie av pasienter med komplett respons der man vil sammenlikne behandlingsresultater med resultater fra pasienter som ble operert. Studien inkluderer også kobling av opplysninger til følgende nasjonale registre: Kreftregisteret og nasjonalt kvalitetsregister for kreft i tykk- og endetarm, Norsk Pasientregister, Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi (NoRGast)og Reseptregisteret.

Prosjektstart er januar 2018 og prosjektleder er Hartwig Kørner.

Mer informasjon finnes her.